ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004

„Усъвършенстване на организацията на

трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Днес, 28 септември 2012 г. Управителят на „ВАС“ ЕООД Светлана Анчева подписа с „Aнжела” ООД договор за услуга с предмет: „Осигуряване на информация и публичност". Услугите ще бъдат изпълнени в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02005 от 25 юли 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД”. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В съответствие с подписания договор „Aнжела” ООД ще организира публикуването на статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта.

Наред с това, в местно радио ще бъдат излъчени 2 радиопредавания с продължителност от по 10-15 минути, в които ще се представят основните дейности, заложени в проекта, хода на неговото изпълнение, както и основните резултати при завършването на проекта.

 

„Aнжела” ООД ще организира изготвянето и разпространението на 1 000 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”.

В съответствие с изискванията на Европейския съюз ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на фабриката за макаронени изделия „ВАС” ЕООД за целия период на изпълнение на проекта.

Всички дейности, осигуряващи информация и публичност, ще приключат на 25 юли 2013 г. и ще бъдат реализирани съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

В резултат на осъществените дейностите за информация и публичност ще се постигне повишена информираност на обществеността по отношение на изпълнените дейности по проекта на „ВАС“ ЕООД, както и за финансовия принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз за подобряване условията на труд на работното място чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ВАС” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

За нас

Фабрика за макаронени изделия „ВАС” - Габрово е основана 1997 г. Днес е сред най-големите производители на макаронени изделия и домашна юфка. Нейните висококачествени, здравословни и неустоимо вкусни продукти под марка „Етър” и „Габрово” са познати на българските, европейските и азиатски пазари.

От началото на 2014 г. Компанията пусна в експлоатация нова автоматизирана линия за производство на макарони, фиде, кус- кус, фетучини, талиателе, юфка, навито фиде с отлично качество.

Дългогодишния опит на специалистите на фирмата позволиха пускане в производство на серия диетични макарони и юфки-с фибри, с овесени ядки, пълнозърнести, с ленено брашно, ръжени...

Разбери повече...

Отличия и сертификати

Златен медалЗлатен медал от interFood&Drink 2015 г. за "Домашна юфка".

 

 

 

 

Златен медалЗлатен медал от Международния пролетен панаир 2009 г. за "Серия Домашна юфка за здравословно хранене с овесени ядки, пълнозърнеста и с фибри".

Отличия и сертификати

Производство на ВАС Габрово

Фабрика за макаронени изделия „ВАС” е единствения производител на Габровска препечена юфка и Препечени макарони, както и на уникални продукти като ръчно точени кори за баница-изпечени, прахообразни полуфабрикати - содена питка, блат за пица, бухти, палачинки, мекици, понички и катми, галета.

Съвместно с немски технолози от фондация SES бяха разработени и пуснати на пазара широка гама от вкусни десертни кремове - пудинг, носещи името „Габрово”.

Производство

За контакт с нас

ВАС ЕООД

5309 Габарово

Бул. "Ген. Дерожински" 92

Телефон: +359 66801354
Моб.: +359 876362663

E-mail: vas_gabrovo@mail.bg
E-mail: vasgabrovo@gmail.com

Разбери повече...