2016-08-16
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

 

Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет:  
„Доставка на Машина за дозиране и пакетиране на макаронени изделия” 

по Проект: ”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1043-C01

Публична покана - PDF

Техническа спецификация - PDF

Изисквания към офертите - PDF

Методика за оценка на офертите - PDF

Образец Декларация на кандидата - PDF

Образец Оферта - PDF

Образец Договор - PDF