„ВАС“ ЕООД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 за БФП по проект „Подобряване на производствения капацитет във "ВАС" ЕООД”,
предприятието обявява процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет на процедурата:
Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на Машина за производство на юфка и точени кори със стречинг технология, 1 бр.
Документацията за участие в процедурата е публикувана в по-долу прикачените линкове:

   • Публична покана;
   • Изисквания за офертите;
   • Оферта;
   • Методика за оценка;
   • Декларация ЗУСЕСИФ;
   • Техническа спецификация;
   • Проектодоговор

FaLang translation system by Faboba